VH别墅

 修建师:Beel & Achtergael Architecten

 所在:弗兰德斯,比利时 项目修建师:Axel Cayman 项目面积:862平米 项目年份:2008-2009 摄影:Filip Dujardin 客户需要一座室第 ,可以或许在平静、私密的气氛里以及他的家人伴侣一路苏息,同时还能赏识年夜量保藏的艺术品。 修建园地位于一条室第以及轻工业混淆的街道上,接近客户地点公司 。园地周围有许多农业用地 ,是以情况很是平静。 在这个项目里,修建师规划创立出一个“属于本身的小世界”,把所有的室第房按U型安插在第一层的露天天井周围。 U型布局内 ,持续的玻璃墙让通道以及起居室正对于着室第的“焦点” ,这类设计是为了让住户能享受轻松的糊口,让住户可以或许享受阳光 、空间以及艺术 。 绝年夜部门的修建外墙接纳关闭式设计,平滑的白色灰泥面笼罩在修建整个外壁上 ,只有须要之处才会安装上年夜型窗户。hth华体会网页登录入口-官方网站
【读音】:

 xiū jiàn shī :Beel & Achtergael Architecten

 suǒ zài :fú lán dé sī ,bǐ lì shí  xiàng mù xiū jiàn shī :Axel Cayman xiàng mù miàn jī :862píng mǐ  xiàng mù nián fèn :2008-2009 shè yǐng :Filip Dujardin kè hù xū yào yī zuò shì dì ,kě yǐ huò xǔ zài píng jìng 、sī mì de qì fēn lǐ yǐ jí tā de jiā rén bàn lǚ yī lù sū xī ,tóng shí hái néng shǎng shí nián yè liàng bǎo cáng de yì shù pǐn 。 xiū jiàn yuán dì wèi yú yī tiáo shì dì yǐ jí qīng gōng yè hún xiáo de jiē dào shàng ,jiē jìn kè hù dì diǎn gōng sī 。yuán dì zhōu wéi yǒu xǔ duō nóng yè yòng dì ,shì yǐ qíng kuàng hěn shì píng jìng 。 zài zhè gè xiàng mù lǐ ,xiū jiàn shī guī huá chuàng lì chū yī gè “shǔ yú běn shēn de xiǎo shì jiè ”,bǎ suǒ yǒu de shì dì fáng àn Uxíng ān chā zài dì yī céng de lù tiān tiān jǐng zhōu wéi 。 Uxíng bù jú nèi ,chí xù de bō lí qiáng ràng tōng dào yǐ jí qǐ jū shì zhèng duì yú zhe shì dì de “jiāo diǎn ”,zhè lèi shè jì shì wéi le ràng zhù hù néng xiǎng shòu qīng sōng de hú kǒu ,ràng zhù hù kě yǐ huò xǔ xiǎng shòu yáng guāng 、kōng jiān yǐ jí yì shù 。 jué nián yè bù mén de xiū jiàn wài qiáng jiē nà guān bì shì shè jì ,píng huá de bái sè huī ní miàn lóng zhào zài xiū jiàn zhěng gè wài bì shàng ,zhī yǒu xū yào zhī chù cái huì ān zhuāng shàng nián yè xíng chuāng hù 。